Viva Decor - Inka Gold Varnish 45 ml (skyddslack till vaxpastor)

  • 95 kr

Ett klarlack med hög glans till Inka Gold's vaxpastor för att erhålla en tålig och väderbeständig yta som inte klibbar eller färgar av sig.

Visa mer

Välj Antal

Lagersaldo: 4
I lager.
Artikelnummer: K26920
Dela

VIVA DECOR
Vattenburet klarlack 45ml till - vattenbaserade vaxpastor
Ett klarlack med hög glans som används för att skydda Inka Gold's vaxpastor samt erhålla en väderbeständig yta som inte klibbar eller färgar av sig. Blanda väl innan användning (skaka inte) och applicera med en mjuk syntetisk pensel. Kan poleras för högre glans.

Hälsa & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ
Tillverkningsland: Tyskland
Lösningsmedel: Vattenburet, innehåller ammoniak och alkohol
Förpackning: Plastburk

Förvaring
Skyddas från direkt solljus, extrema temperaturer (hetta och minusgrader). Produkten ska förvaras torrt och svalt / rumstemperatur (optimalt 15-25°C). Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: Inga faroangivelser
Miljö: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. 

Hälsa: Innehåller biocider 5-chloro-2-methyl-2H-isothiozolin-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (för att motverka tillväxt av mikroorganismer). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Kan orsaka irritation av hud och luftvägar. Irriterande för ögon. Säkra för god ventilation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid ögonkontakt; skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.

FAQ & LÄNKAR

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer om: Måla med metallfärg ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation) och personlig investering (noggrannhet och kvalitetsnivå på utfört grundarbete och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även din tidigare erfarenhet, appliceringsvana, skicklighet, naturliga fallenhet och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden har också betydelse för produkters funktion och livslängd (kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandahållen information, tekniska data och tillämpningsinstruktioner är delgivna av oss efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Tips och rekommendationer är baserade på egna erfarenheter, våra kunders bidrag samt råd och förslag från tillverkare, distributörer och ambassadörer. Delgiven information är icke-bindande och kräver fortfarande att du ALLTID gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på dig som användare.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker att produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt. Stöter du på problem... fortsätt inte! För att vi ska kunna registrera en reklamation med tillverkaren samt göra en felsökning och åtgärda problemet på bästa sätt behöver du kunna bistå med fotografier som visar produkten (inklusive etiketter och tillverkningsnummer) samt skadan, avvikelsen eller problemet som du upplever. Du måste också kunna returnera produkten (eller större delen av den) för testning och bedömning om det efterfrågas av tillverkaren.