Posh Chalk® Patina - Förgyllningsvax - BYZANTINE GOLD

 • 139 kr

Posh Chalk Patina är ett oljebaserat koncentrerat metalliskt förgyllningsvax i kulörer som kan användas både till förgyllning, patinering och "high-lights".

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 55
Dela

Posh Chalk  - Patina Gilding Wax

Posh Chalk Patina är ett oljebaserat metalliskt förgyllningsvax som är perfekt till möbelornament, dekorationer och hantverksprojekt. Vaxerna är koncentrerade med hög täckförmåga och kommer i nyanser som både kan användas till både till förgyllning, patinering och för framhäva detaljer genom "high-lights". 

 • Fäster bra på de flesta underlag såsom papp, trä, gips, kartong samt även glas och metall.
 • Kan användas både inom-och utomhus.
 • Less is more... applicera sparsamt.
 • Stryk ut vaxet med pensel, svamp eller fingertopparna på utvalda områden (använd handskar).
 • Torkar under normala förhållanden inom 24 timmar (torktiden påverkas av underlag, appliceringens tjocklek, temperatur och luftfuktighet)
 • Kan övermålas (efter härdning).
 • Kan poleras för en skinande blank lyster

Video

VIDEO

Förgyllning med Posh Chalk Pigment och patinering med Posh Chalk Patina


Miljö & hälsa

MILJÖ & HÄLSA
Oljeburen.
innehåller: metallpigment, pigment, linolja, paraffinvax och lösningsmedel.
Glasburk.

Hantering & Förvaring
Var alltid försiktig vid användning av oljebaserade produkter eftersom oljor kan självantända och lösningsmedel är en brandfarlig vätska som avger brandfarliga ångor. Skydda  från extrema temperaturer under förvaring och användning. Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld. Ingen rökning.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller trasa innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats. Var alltid försiktig vid användning av oljebaserade produkter eftersom oljor kan självantända.

 • Lämna aldrig trasor med vegetabiliska oljor i brännbar miljö.
 • Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock.
 • Efter några dygn kan trasan slängas.

Märkning / faroangivelser

Klassificering / märkning: Ingen

Enligt säkerhetsdatablad:
Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation av luftvägar. Kan orsaka allergiska symptom inklusive astma vid inhalation av ångor. Säkra för god ventilation och använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik inandning av ångor, hud- och ögonkontakt. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvara utom räckhåll för barn. Vid förtäring: kontakta omedelbart läkare.