Dana Kontaktlim

  • 64 kr

Mångsidigt kontaktlim som ger en stark, vatten- och värmebeständig limfog.

Visa mer

Välj Antal

Lagersaldo: 11
I lager.
Artikelnummer: LH39052
Dela

Dana kontaktlim 40ml 
Mångsidigt och lättflytande kontaktlim för både täta och porösa material. Ger en stark och flexibel samt vatten- och värmebeständig limfog. Kan användas till fiber- och spånskivor, vinylplattor, plastlaminat, filt, natur-och konstgummi, skum, betong, glas, metall mm. Limmet kan ej användas till polystyrenskum. Innehåller lösningsmedel.

Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET

Innehåller lösningsmedel.

Förvaring
Förvaras väl försluten i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme. Förvaras oåtkomligt för barn.

Rengöring & Rester
Farligt avfall. Innehåll samt behållare överlämnas i överensstämmelse med lokala och nationella föreskrifter till avsedd avfallsanläggning.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning:

Brandfarlig ♦ Skadlig ♦ Hälsofarlig ♦  Miljöfarlig

Innehåller: Ethyl acetate, xylene, naphtha (petroleum), hydrotreated light < 0,1% benzene. 

Brandfarlig:
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Miljöskadlig:
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag.

Hälsa:
Avger skadliga ångor som kan påverka hjärnan och nervsystemet och därmed orsaka yrsel, huvudvärk och illamående. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkra för god ventilation och undvik inandning av ångor, hud- och ögonkontakt. Använd skyddshandskar/munskydd/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd Skyddsutrustning är extra viktigt vid längre tids exponering, regelbunden användning eller vid otillräcklig ventilation. VID KONTAKT MED ÖGONEN:; skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det gåt lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation eller andra symptom; kontakta omedelbart läkare. Ha förpackningen / etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  

Innehåller colophony. Kan orsaka en allergisk reaktion.