RUST-OLEUM® - Frosted Glass Effect Spray 400ml (frostat )

  • 165 kr

Skapa en matt semi-transparent frostad / etsad effekt för insynsskydd eller dekorativa effekter tillsammans med schabloner.

Visa mer

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

I lager.
Artikelnummer: B7519010
Dela

RUST-OLEUM 
Frosted Glass - Aerosol 400ml

Skapa en matt semi-transparent frostad glas effekt för insynsskydd och/eller och dekorativa effekter. Används främst på transparenta ytor med som släpper igenom ljus (glas och plexiglas) men även även till spegelytor. Idealisk till fönsterrutor, glasdörrar och inredningsdetaljer i glas. Använd tillsammans med schabloner för att skapa ett vackert etsat glasutseende.

OBS!
Endast avsedd för inomhusbruk, spraya inte ytor som utsätts för upprepad vattenkontakt såsom insidan av en vas eller duschdörr eller utsidan av ett fönster. 

Frostade ytor kan torkas av med mjuk trasa eller tvättas för hand. Enligt produktblad kan hushållsrengöringsmedel / fösnterputs användas. Rengör inte frostade föremål i maskin. För att ta bort den frostade finishen använd Aceton eller lackthinner. 

Teknisk Information

TEKNISK INFORMATION
Volym: 400ml
Täckning: Semi-transparent
Färg: Grumlig, frostig

Torktider
Tork- och övermålningstider är baserade på 21°C och 50 % relativ luftfuktighet. Tillåt längre tid vid kallare temperaturer. 
Dammtorr: 5 min
Helt torr: 10 min
Övermålningsbar: närsomhelst efter att ytan torkat.

Åtgång 
Underlagets täthet/porositet samt appliceringsteknik och önskad uppnådd effekt har betydelse för produktåtgången. En burk på 400ml räcker normalt till ca 2m² 

Användningsförhållanden
Använd utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme som ett öppet utrymme garage.

Temperatur: 10°- 32°C
Luftfuktighet: max. 65%
Undvik sprayning under mycket blåsiga och dammiga förhållanden. 

Instruktioner

INSTRUKTIONER

Förberedelser
Underlaget ska vara rent och torrt. Avlägsna all smuts, fett, olja, salt och kemiska föroreningar genom att tvätta ytan med tvål och vatten och låt torka Skydda eventuella områden på föremålet som inte ska lackas samt det omgivande området från spraydimma..

OBS! Utför ALLTID dina egna lämplighetstester för dina specifika applikationsändamål. Testa produktens kompatibilitet med det underlag / material som ska sprayas för säkerställa att inte en oönskad reaktion uppstår samt att vidhäftning och resultat är tillfredställande

Applicering

  1. Skaka burken kraftigt i två minuter, fortsätt skaka ytterligare en minut efter att du hör blandningskulorna röra sig fritt. 
  2. Testspraya på något annat, om sprayfärgen flyter fritt kan du börja spraya.
  3. Håll sprayburken ca 25-30cm från ytan och spraya genom att föra burken fram och tillbaka med en jämn och stadig rörelse, tillåt en aning överlappning mellan skarvarna. För bästa resultat (jämnast resultat) ska du hålla burken på samma avstånd hela tiden utan att stanna upp när du sprayar. Ju längre bort du håller den, desto tunnare blir den applicerade färgfilmen. 
  4. Spraya 2 (eller flera) "våta" skikt med några minuters mellanrum och skaka burken regelbundet under användning.
  5. Vänta ca 10 minuter, frosteffekten framträder när produkterna torkar. 

När du är klar håller du burken upp och ner och sprayar i 2-3 sekunder tills endast ren gas kommer ut. Torka av munstycke. Tömmer du inte rör/munstycket på färgrester kan det sättas igen så att sprayfunktionen slutar fungera. Om ventilen täpps till, vrid och dra av spraymunstycket och rengör med lösningsmedel (aceton). För inte in något föremål i ventilöppning.

Vider

VIDEO


Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Aerosol: akryllack
Lösningsmedel: Acetone, N-Butyl Acetate, Xylene
VOC‐halt:  Ej angivet (hög)
Doft: Karaktäristisk, lösningsmedelslik
Burk: Metall med plastlock

Förvaring
För optimal livslängd, förvara alltid burkar med munstycke på.

Extremt brandfarlig aerosol samt brandfarlig vätska och ånga. Produkten ska förvaras torrt och svalt samt vara skyddad från direkt solljus. Produkten får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas (gäller även tömd tryckbehållare. Behållaren kan sprängas vid uppvärmning och får absolut inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Optimal temperatur är mellan 15-25°C. Förvara inte under 5°C och inte över 30°C. Förvaras oåtkomligt för barn.

Rengöring & Rester
Rengöring: Aceton
Innehåll samt behållare överlämnas i överensstämmelse med lokala och nationella föreskrifter till avsedd avfallsanläggning.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning:

Skadlig - Brandfarlig

Hälsa:
Avger skadliga ångor som kan påverka hjärnan och nervsystemet och därmed orsaka yrsel, huvudvärk och illamående. Orsakar allvarlig ögonirritation. Produkten kan orsaka allergisk hudreaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Säkra för god ventilation och undvik inandning av spray och ångor. Undvik, hud- och ögonkontakt. Använd skyddshandskar/munskydd/ögonskydd. Skyddsutrustning är extra viktigt vid längre tids exponering, regelbunden användning eller vid otillräcklig ventilation. Vid kontakt med ögonen; skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det gåt lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation eller andra symptom; kontakta omedelbart läkare. Ha förpackningen / etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Brandfarlig:
Extremt brandfarlig aerosol samt brandfarlig vätska och ånga. Skyddas från extrema temperaturer under användning och förvaring. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tryckbehållare kan sprängas vid uppvärmning.

Miljö: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

FAQ & Länkar

LÄNKAR
FAQ: Om aerosoler och spraymålning ⇒
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒

Vänligen Notera 
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar också naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t..ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren. 

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).