Polyvine Extra Pale Oil-based Varnish (oljeburet lack som gulnar minimalt) 500ml

 • 175 kr

Unikt olje/alkydlack tillverkat av noga utvalda hartser och oljor för att uppnå en extremt ljust lack som gulnar minimalt.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3625
Dela

Polyvine Extra Pale Oil-based Varnish
Ljust oljelack för inomhusbruk.

Idealisk till
Träytor (mjukt och hårt trä) ♦ Möbler ♦ Dörrar ♦ Köksluckor ♦  Arbetsbänkar ♦  Bänkskivor ♦ Bordsskivor  ♦ Köksluckor ♦ Träpanel ♦ Topplack till oljebets och oljelasyr

Polyvine Extra Pale Varnish är ett unikt olje/alkydlack tillverkat av noga utvalda hartser och oljor för att uppnå en extremt ljust och blekt lack. Det minskar dramatiskt "gulning" jämfört med oljeburna polyurtanacker och bevarar trätes/underlagets naturliga utseende och färg längre.

Finish (glansgrad)

 • Dead Flat (helmatt): En icke-reflekterande yta utan glans
 • Satin (halvmatt): En lite djupare, mjuk och subtil glans

Egenskaper

 • Alkydlack (lösningsmedelsburet)
 • Interiört bruk
 • Extra ljust och blekt, gulnar mindre än andra oljelack
 • Bibehåller träets naturliga utseende längre
 • Lättapplicerat
 • Mycket hård och tålig yta (efter full härdning)
 • Mycket vattentålig (efter full härdning)
 • Mycket värmetålig (efter full härdning)
 • Fäckbeständig (efter full härdning)
 • Reptålig (efter full härdning)

Teknisk information
Täckning: ca 15 kvm/L
Antal lager: 2-3
Dammtorr: ca 2h
Övermålningsbar: efter ca 6-8 timmar (vid torr luft och 20°C)
Härdning: ca 24h
Full härdning: upp till 1 månad (beroende på miljö). 

God ventilation (luftrörelse) är avgörande för snabba torktider och härdning. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger tiden för torkning och härdning.

Förberedelser

FÖRBEREDELSER

Grundarbete
För ett bästa resultat ska ytan som lackas vara torr, ren och stabil. Det innebär att den ska vara helt fri från damm, smuts, fett, olja, vax, poleringsmedel samt andra föroreningar och lösa partiklar. En klibbduk är toppen till att avlägsna damm och andra partiklar på ytan. Även damm i luften kan innebära ett problem eftersom det kan landa i den nylackade ytan innan den torkat.

OBS! Gör ALLTID dina egna lämplighetstester för dina specifika applikationsändamål. Testa produktens kompatibilitet med det underlag / material som ska målas på ett dolt ställe (eller på en testbit) för att säkerställa att inte en oönskad reaktion uppstår samt att vidhäftning och resultat är tillfredställande. Utseendet kan variera beroende på färg och träslag samt hur många lager som appliceras.

Olika slags underlag

Nytt rent trä
Träet ska vara rent, torrt och slipat till en slät yta. När obehandlat trä rengörs med vatten reser sig träts fibrer och kan behövas slipas ner. Avlägsna alla dammpartiklar genom att dammsuga och/eller torka av med en trasa fuktad med sprit. Feta träslag som t.ex teak, bör avfettas ordentligt innan lackning. Fogar, skarvar, flisor och andra imperfektioner kan åtgärdas med träfyllnadsmedel. 

Feta träslag och underlag
Feta underlag behöver bör avfettas innan lackning. Torka av ytan med mineralsprit och slipa lätt innan lackning. Lacknafta / terpentin är ett bättre fettlösande medel (speciellt till beläggningar av vax), men T-Sprit kan vara bra till eftertorkning för att avlägsna eventuella rester och feta beläggningar.

Tidigare målade och lackade ytor
Du bör inte lacka ovanpå färg/lack som har dålig vidhäftning mot underlaget. Ett lack kan "baka in" och binda löst material mot ett fast underlag, men det kommer inte på något sätt förbättra den befintliga färgens vidhäftning mot underlaget. Släpper färgen... lossnar även lacket. 

Blanka målade och tidigare lackade ytor bör först slipas lätt för att ge bättre grepp åt lacket. Det är viktigt att vattenburen färg får torka och härda innan de övertäcks med ett oljelack. Fukt i underlaget kan ställa till med vidhäftningsproblem och lacket kan hindra färgen från att härda ordentligt. Porösa krit- och mineralfärger (som Autentico Vintage) brukar gå bra att lacka efter 24-36. Färgen behöver vara helt genomtorr (eftersom vatten och olja inte är kompatibla), men du behöver inte vänta tull full härdning. Eftersom färgen är porös tränger oljelacket in i färgen (precis som vid vaxning) och blir en del av den snarare än en ytfilm. Rena akrylfärger som Fusion Mineral Paint behöver 20-30 dagar för att uppnå full härdning och det allra bästa är att vänta tiden ut (även om många anser att några dagar räcker). Under torkning och härdning rör sig färgen och drar i hop sig. Dessa rörelser kan orsaka rynkning och krackelering i den mindre elastiska lackade finishen.

Applicering

Applicering
Rör om i lacken ordentligt både innan och under målning. Sedimentation kommer att ske under lagring, men produkten stabiliseras under omrörning. Undvik att lacka under kalla eller fuktiga förhållanden, eftersom det fördröjer torkning och härdning (gäller även  utrymmen med dålig ventilation).

Förtunning av första lagret med 10% sprit (terpentin eller lacknafta) är ofta fördelaktigt, både för att täta porösa ytor samt för att öka penetrationen på hårda träslag.

 • Doppa penseln i burken och låt överskottet rinna av (torka inte av på kanten).
 • Stryk på flödigt med lack i fibrernas riktning. 
 • Undvik att pensla inte för mycket eftersom luftbubblor kan bildas.
 • Tillåt 2 timmars torktid, om ytan känns klibbig ska torktiden förlängas.
 • Slipa ytan lätt och avlägsna allt damm med en klippduk eller lätt fuktad trasa allt damm med en fuktig trasa.
 • Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning med mineralterpentin (lacknafta).

Pensel
Lacket har utmärkta självutjämnande egenskaper och Extra Pale Varnish är lättapplicerad under normala förhållanden. Använd en pensel med mjuk borst av hög kvalitet och applicera med minsta möjliga pensling. Pensla ut lacket väl, men låt sedan lacket sköta resten.

Roller
Roller kan användas på stora ytor. Använd en roller av god kvalitet och säkerställ att den är damm och luddfri (dra av eventuellt löst material med silvertejp). Avsluta genom att eftersläta med pensel.

Målardynor och svampar
Målardynor och svampar har blivit allt mer populära för att erhålla en slät finish utan penselmärken, men tänk på att lösningsmedel kan lösa upp skummaterial.

Sprutmålning
Följ tillverkarens anvisningar. Späd med upp till 10% sprit för att erhålla erforderlig viskositet.

Extra slitstark matt yta (matta ytor är alltid lite känsligare)
För en matt yta med extra hållbarhet och motståndskraft rekommenderas 2 lager Extra Pale Varnish Satin och därefter 1 lager Extra Pale Dead Flat. Det ger ett stakare lack med ett mattare utseende.

Genomblödning
Vid applicering på en målad yta finns alltid risken att lacker kan dra fläckar och tanniner genom färgen upp till ytan, som annars inte skulle vara synliga (eller ta längre tid att bli synliga). Detta kan t.ex bli påtagligt om man inte använt kvistlack eller en spärrande primer innan målning av omålat trä. Fläckar och missfärgningar i underlaget bör därför alltid isoleras innan målning.

Video
VIDEO

Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Lösningsmedel: Ja
Doft: Karaktäristisk
Voc halt: < 398g/liter
Förpackning: Metallburk

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med en tygtrasa innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Undvik onödiga utsläpp till miljön. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag. Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare och kassera enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda och rengjorda brukar kan lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).  

Penselrengöring med lösningsmedel: Lacknafta 

Förvaring
Skyddas från extrema temperaturer under förvaring. Innehåller brandfarlig vätska. Förvaras torrt och svalt i ett välventilerat utrymme.

Säkerhet
Var alltid försiktig vid användning av oljeburna produkter eftersom lösningsmedel och oljor kan självantända. Självantändningen sker inte i burken eller på behandlade ställen, utan i trasor och redskap som använts (svampar, målardynor, penslar, rollers). Trasor som ligger på hög kan självantända! 

 • Lämna aldrig trasor med vegetabiliska oljor i brännbar miljö.
 • Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock.
 • Efter några dygn kan trasan slängas.
 • Penslar och andra påstrykare kan rengöras med såpa eller linoljetvål.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: 

Hälsofarlig ♦  Brandfarlig

Farliga ingredienser / lösningsmedel: Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater

Brandfarlig
Brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. 

Hälsofarlig
Avger skadliga ångor som kan påverka hjärnan och nervsystemet och därmed orsaka yrsel, huvudvärk och illamående. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar ögonirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Orsakar organskador vid lång eller upprepad exponering. Förtäring kan orsaka illamående, magsmärtor och kräkning. Andnöd och medvetslöshet kan uppstå vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Innehåller 2-butanonoxim, kobolt 10% som i sällsynta fall kan ge en allergisk reaktion.

Säkra för god ventilation och undvik inandning av ångor samt hud- och ögonkontakt. Använd skyddshandskar/munskydd/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd Skyddsutrustning är extra viktigt vid längre tids exponering, regelbunden användning eller vid otillräcklig ventilation. Vid kontakt med ögonen; skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det gåt lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation eller andra symptom; kontakta omedelbart läkare. VID FÖRTÄRING; Framkalla aldrig kräkning! Kontakta genast giftinformationscentral. Ha förpackningen / etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

Miljö: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

FAQ & LÄNKAR

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer mer om: Lackning ⇒ 

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.