Viva Decor Inka Gold - Metallisk Vaxpasta - TURQUOISE 50ml

  • 115 kr

Vattenbaserad högtäckande vaxpasta som kan poleras upp till hög metallisk glans. Till förgyllning, high lights och metalleffekter på flesta ytor.

Visa mer

Välj Antal

Lagersaldo: 2
I lager.
Artikelnummer: K 26921
Dela

VIVA DECOR
Inka Gold Burk 62.5g
En vattenbaserad högtäckande vaxpasta med metallisk glans. Metallpastan kan användas på de flesta ytor, men vidhäftning, täckning och härdning blir bäst och går snabbast på matta och lite sugande underlag. Applicera vaxpastan på ordentligt torkad målarfärg eller noga rengjort underlag. Använd fingrarna, en svamp eller en pensel för att stryka på metallpastan, och polera för extra metallisk lyster och glans. Inka Gold kan skyddas med Inka Lack för att bli väderbeständig och helt klibbfri.

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET
För att undvika kontaminering och för att säkra hållbarheten, använd inte Inka - Gold direkt från burken. Ta bara den mängd pasta som behövs med t.ex. en ren palettkniv. Inka Gold torkar ut snabbt, se till att stänga locket ordentligt direkt efter att du tagit vad du behöver. Är det endast lite pasta kvar (mycket luft i burken), kan det vara värt att lägga resterna i t.ex. en lufttät mini grip påse. Pasta som börjar hårdna kan mjukas upp med vatten innan användning.

Hälsa & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ
Tillverkningsland: Tyskland
Lösningsmedel: Vattenburet vax, lösningsmedel < 1%
Doft: Mild
Förpackning: Plastburk
Innehåller: Vatten, bivax, tillsatser och metallpigment.

Förvaring
Skyddas från direkt solljus, extrema temperaturer (hetta och minusgrader). Produkten ska förvaras torrt och svalt / rumstemperatur (optimalt 15-25°C). Förvara inte under 5°C och inte över 25°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: Inga faroangivelser
Produkten klassificeras inte som miljö eller hälsoskadlig.

Miljö: Beståndsdelar är inte PBT/vPvB 

Hälsa & säkerhet: EUH208 Innehåller biocider 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; mixture of 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3- one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (för att motverka tillväxt av mikroorganismer) bakterietillväxt, vilket kan framkalla överkänslighet samt orsaka allergisk reaktion. 

Inandning av ångor är inte sannolik vid normal bruk. Kan eventuellt ge irritation av huden vid långvarig kontakt. Färg i ögon kan ge irritation och rodnad. Kan irritation av mag-tarmkanal vid förtäring. Förebyggande: Säkra för god ventilation, Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid ögonkontakt; skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.

FAQ & LÄNKAR

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation) och personlig investering (noggrannhet och kvalitetsnivå på utfört grundarbete och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även din tidigare erfarenhet, appliceringsvana, skicklighet, naturliga fallenhet och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden har också betydelse för produkters funktion och livslängd (kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandahållen information, tekniska data och tillämpningsinstruktioner är delgivna av oss efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Tips och rekommendationer är baserade på egna erfarenheter, våra kunders bidrag samt råd och förslag från tillverkare, distributörer och ambassadörer. Delgiven information är icke-bindande och kräver fortfarande att du ALLTID gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på dig som användare.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker att produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt. Stöter du på problem... fortsätt inte! För att vi ska kunna registrera en reklamation med tillverkaren samt göra en felsökning och åtgärda problemet på bästa sätt behöver du kunna bistå med fotografier som visar produkten (inklusive etiketter och tillverkningsnummer) samt skadan, avvikelsen eller problemet som du upplever. Du måste också kunna returnera produkten (eller större delen av den) för testning och bedömning om det efterfrågas av tillverkaren.