Modern Maters® Metallic Extender 473ml

  • 175 kr

Modern Masters Extender är en färgtillsats som förlänger torktiden och torktid och förstärker de självutjämnande egenskaperna.

Visa mer

Välj Antal

Lagersaldo: 4
I lager.
Artikelnummer: 3463
Dela

Modern Masters Metallic Extender
Modern Masters är en av världens främsta leverantörer av metallicfärger och andra avancerade specialiserade produkter för dekorativt måleri.

Modern Masters Metallic Extender är en färgtillsats som används tillsammans med Modern Matsres Metallics och för att förlänga färgens torktid (öppentid) och förstärka färgens självutjämnande egenskaper. Då får längre tid att arbeta med färgen innan den torkar, färgen flyter ut bättre och det blir lättare att uppnå en felfri finish med minimalt med pensel- och rollermärken. Modern Masters rekommenderas alltid vid rollermålning av väggar och andra större ytor.

Kan användas till alla Vattenburna målarfärger och metallfärger:
Dosering: För att tredubbla torktiden tillsätt en del Extender till 8 delar målarfärg.

Hälsa & Miljö

HÄLSA & MILJÖ
Tillverkningsland: USA
Lösningsmedel: Vattenburen
Doft: Mild
Förpackning: Plastburk

Förvaring
Skyddas från direkt solljus, extrema temperaturer (hetta och frost/ minusgrader). Produkten ska förvaras torrt och svalt / rumstemperatur (optimalt 15-25°C) i välventilerat utrymme. Förvara inte under 5°C och inte över 35°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (flytande rester lämnas till miljöstation. Väl tömda brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).  

Märkning / faroangivelser
Burketikett (Sverige): Inga faroangivelser / piktogram

Enligt säkerhetsdatablad (2009) MP Coating (distributör SE)
Hälsofara: Produkten är inte klassificerad som hälsoskadlig.
Fysikaliska och kemiska faror: Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.
Miljöfara: Produkten är inte klassificerad som miljöskadlig.
VOC: max 100 g/L (känns sannolikt eftersom produkten endast har svag doft)

Enligt säkerhetsdatablad (2019) Modern Masters USA

Listade skadliga ämnen (lösningsmedel): 2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol Isobutyrate 0.1-1.0%, Distillates (Petroleum) Solvent-Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) Solvent-Dewaxed Heavy Paraffinic 0.1-1.0%. Misstänks kunna orsaka cancer.
VOC: 903 g/L (känns osannolikt eftersom produkten har svag doft).

Kan orsaka hudirritation. Orsakar ögonirritation. Kan vara skadligt vid förtäring samt om produkten hamnar i luftvägarna. Säkra för god ventilation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid ögonkontakt; skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn. 

Vattenburna produkter innehåller biocider för att motverka tillväxt av mikroorganismer) bakterietillväxt, vilket vid långvarig och upprepad exponering kan leda till utvecklandet av överkänslighet samt allergisk reaktion.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer om: Måla med metallfärg ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation) och personlig investering (noggrannhet och kvalitetsnivå på utfört grundarbete och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även din tidigare erfarenhet, appliceringsvana, skicklighet, naturliga fallenhet och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden har också betydelse för produkters funktion och livslängd (kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandahållen information, tekniska data och tillämpningsinstruktioner är delgivna av oss efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Tips och rekommendationer är baserade på egna erfarenheter, våra kunders bidrag samt råd och förslag från tillverkare, distributörer och ambassadörer. Delgiven information är icke-bindande och kräver fortfarande att du ALLTID gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på dig som användare.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker att produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt. Stöter du på problem... fortsätt inte! För att vi ska kunna registrera en reklamation med tillverkaren samt göra en felsökning och åtgärda problemet på bästa sätt behöver du kunna bistå med fotografier som visar produkten (inklusive etiketter och tillverkningsnummer) samt skadan, avvikelsen eller problemet som du upplever. Du måste också kunna returnera produkten (eller större delen av den) för testning och bedömning om det efterfrågas av tillverkaren.