ZAR® Ultra Interiör - Halvblank 40 - Oljeburet Polyuretanlack 237ml

 • 169 kr

Ett snabbtorkande oljeburet polyuretanlack för inomhusbruk som är lätt att stryka ut och ger en slitstark och resistent yta

Visa mer

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

I lager.
Artikelnummer: 3523
Dela

ZAR® Interiör Ultra  
ZAR Ultra är ett snabbtorkande oljeburet polyuretanlack som är lätt att stryka ut och ger en slitstark och resistent yta på trägolv, möbler, bordsskivor, bänkskivor, köksluckor och snickerier. Den lackade ytan står emot repor, alkohol och hushållskemikalier. ZAR Ultra är självutjämnande och efterlämnar minimalt med penselmärken. 

 • Endast för inomhusbruk
 • Extremt bra hållbarhet
 • Självutjämnande (ger en slät yta)
 • Övermålningsbar 2 timmar
 • Låt sista lagret torka 4‐6 timmar 
 • Lätt gångtrafik (golv) 24‐48 timmar / Normal gångtrafik 3‐5 dagar 
 • Genomhärdad 7-10 dagar (full slitstyrka)
 • Skall inte används på tidigare målade ytor där 2‐komponents epoxi har använts
 • Teoretisk täckförmåga 3-4m² (praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering).

Grundarbete / Applicering

GRUNDARBETE
Underlaget ska vara torrt, rent och stabilt. Det innebär att det ska vara helt fri från damm, smuts, fett, olja, vax, poleringsmedel samt andra föroreningar och lösa partiklar. Gammalt löst sittande lack och färg måste avlägsnas. 

Rengör ytan och slipa den matt och slät längs med träfibrernas riktning (med slippapper 180-240 korn). Om ytan är grov och ojämn, slipa först med ett grovt slippapper och avsluta sedan med ett finare. Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa / klibbduk.

OBS! Rent trä som ska målas innan lackning behöver först spärrmålas med en grundfärg som blockerar genomblödning av kvistar och tanniner, annars kommer färgen och den lackade ytan att missfärgas och gulna (gäller framför allt ljusa kulörer).

APPLICERING
 Ska inte förtunnas, omrörning i ca 2 minuter är nödvändigt. Använd en pensel eller mohairroller. 

 1. Doppa penseln i burken och låt överskottet rinna av (torka inte av på kanten).
 2. Stryk på flödigt med lack i fibrernas riktning. 
 3. Undvik att pensla inte för mycket eftersom luftbubblor kan bildas.
 4. Tillåt 2 timmars torktid, om ytan känns klibbig ska torktiden förlängas.
 5. Slipa ytan lätt och avlägsna allt damm med en klippduk eller lätt fuktad trasa allt damm med en fuktig trasa.
 6. Applicera sedan nästa lager (applicera 2-3 lager).

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning med mineralterpentin (lacknafta).

Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Lösningsmedel: Mineralterpentin (lacknafta)
Doft: Karaktäristisk
Voc halt: 489 g/liter Kategori A/i EU Gränsvärden 500 g/l
Förpackning: Metallburk

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med en tygtrasa innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Undvik onödiga utsläpp till miljön. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag. Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare och kassera enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda och rengjorda brukar kan lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).  

Säkerhet
Var alltid försiktig vid användning av oljebaserade produkter eftersom oljor kan självantända. Självantändningen sker inte i flaskan eller på behandlade ställen, utan i trasor och redskap som använts (svampar, målardynor, penslar, rollers). Trasor som ligger på hög kan självantända! 

 • Lämna aldrig trasor med vegetabiliska oljor i brännbar miljö.
 • Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock.
 • Efter några dygn kan trasan slängas.
 • Penslar och andra påstrykare kan rengöras med såpa eller linoljetvål.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: 

Hälsofarlig ♦  Brandfarlig

Brandfarlig
Brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Produkten ska förvaras torrt och svalt i ett välventilerat utrymme.

Hälsofarlig
Avger skadliga ångor som kan påverka hjärnan och nervsystemet och därmed orsaka yrsel, huvudvärk och illamående. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation / ögonskada. Orsakar organskador vid lång eller upprepad exponering. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Säkra för god ventilation och undvik inandning av ångor samt hud- och ögonkontakt. Använd skyddshandskar/munskydd/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd Skyddsutrustning är extra viktigt vid längre tids exponering, regelbunden användning eller vid otillräcklig ventilation. Vid kontakt med ögonen; skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det gåt lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation eller andra symptom; kontakta omedelbart läkare. VID FÖRTÄRING; Framkalla aldrig kräkning! Kontakta genast giftinformationscentral. Ha förpackningen / etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.