ZAR® Ultra Max Wipe-On Polyuretanlack (vattenburet oljelack)

 • 435 kr

Vattenburet polyuretanlack för interiört bruk. Det torkar kristallklart och är perfekt till att skydda möbler och snickerier.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3524
Dela

ZAR® Interiör Ultra  - Hybrid oil-water mix
ZAR Ultra Max Wipe-On är ett (vattenburen) oljemodifierad*  snabbtorkande polyuretanlack speciellt formulerad för att appliceras enkelt med trasa. Zar Wipe-On ger en jämn, vacker och skyddande yta. Dual Drying teknologin (drying agent) gör den torkade lackfilmen extra hård på kortare tid. Idealisk till detaljerade snickeriarbeten, stolar, rundstänger, bänkskivor, möbler, skåpsluckor. Kan appliceras på exotiska träslag.

* Oljemodifierad polyuretan är en hybrid blandning av olje- och vattenbaserad polyuretan (mer hållbar än vattenbaserad polyuretan).

 • Endast för inomhusbruk
 • Extremt bra hållbarhet
 • Självutjämnande (ger en slät yta)
 • Dammtorr: 30 minuter (vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet)
 • Övermålningsbar 2 timmar
 • Låt sista lagret torka 4‐6 timmar 
 • Lätt gångtrafik (golv) 24‐48 timmar / Normal gångtrafik 3‐5 dagar 
 • Genomhärdad 7-10 dagar (full slitstyrka)
 • Teoretisk täckförmåga 3-4m²/473ml (praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering).

Grundarbete / Applicering

GRUNDARBETE
Underlaget ska vara torrt, rent och stabilt. Det innebär att det ska vara helt fri från damm, smuts, fett, olja, vax, poleringsmedel samt andra föroreningar och lösa partiklar. Gammalt löst sittande lack och färg måste avlägsnas. 

Rengör ytan och slipa den matt och slät längs med träfibrernas riktning (med slippapper 180-240 korn). Om ytan är grov och ojämn, slipa först med ett grovt slippapper och avsluta sedan med ett finare. Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa / klibbduk.

OBS! Rent trä som ska målas innan lackning behöver först spärrmålas med en grundfärg som blockerar genomblödning av kvistar och tanniner, annars kommer färgen och den lackade ytan att missfärgas och gulna (gäller framför allt ljusa kulörer).

APPLICERING
Applicera vid temperaturer över 10°C och Relativ luftfuktighet under 60%. Omrörning behövs inte. SKAKA INTE! Applicera inte med roller. Applicera direkt  från flaskan. 

 1. Tryck ut en riklig mängd ZAR Ultra Max på en ren luddfri trasa eller direkt på träytan. 
 2. Stryk ut lacken jämnt och fint i fibrernas riktning.
 3. Se till så att inga pölar blir kvar på ytan
 4. Tillåt 2 timmars torktid, om ytan känns klibbig ska torktiden förlängas.
 5. Slipa ytan lätt och avlägsna allt damm med en klippduk eller lätt fuktad trasa allt damm med en fuktig trasa.
 6. Applicera sedan nästa lager. 
 7. För bättre skydd och hållbarhet applicera ett ytterligare (3:e) lager. 

Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Lösningsmedel: Innehåller organiska lösningsmedel 1-(2-butoxy-1-methylethoxy) propan-2-ol
Löslighet: Lättlöst i vatten
Doft: Lösningsmedel / Aminlukt
Voc halt: Innehåller max 104 g VOC:/L. Gränsvärdet är 130 g VOC:/L (kat. A/f)
Förpackning: Plastflaska.

Förvaring
Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme. Förvaras frostfritt. Förvaras säkert och oåtkomligt för barn.

Rengöring & Rester 
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med en tygtrasa innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Undvik onödiga utsläpp till miljön. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag. Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare och kassera enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda och rengjorda brukar kan lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).  

Säkerhet
Var alltid försiktig vid användning av oljebaserade produkter eftersom oljor kan självantända. Självantändningen sker inte i flaskan eller på behandlade ställen, utan i trasor och redskap som använts (svampar, målardynor, penslar, rollers). Trasor som ligger på hög kan självantända! 

 • Lämna aldrig trasor med vegetabiliska oljor i brännbar miljö.
 • Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock.
 • Efter några dygn kan trasan slängas.
 • Penslar och andra påstrykare kan rengöras med såpa eller linoljetvål.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: 

Varning!
Innehåller: trietylamin samt 1-(2-butoxy-1-methylethoxy) propan-2-ol (organiskt lösningsmedel) och propylene glycol.

Hälsa
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Inandning av ångor kan orsaka irritation i de övre luftvägarna. Symptom: huvudvärk, illamående och andnöd. Skadligt vid förtäring.

Säkra för god ventilation och undvik inandning av ångor samt hud- och ögonkontakt. Använd skyddshandskar och ögonskydd (samt mask on otillräcklig ventilation). Vid kontakt med ögonen; skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det gåt lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation eller andra symptom; kontakta omedelbart läkare. Vid förtäring; Framkalla ej kräkning. Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Kontakta Giftinformationscentral eller läkare. Ha förpackningen / etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Miljö (säkerhetsdatablad 2019)
Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.