Rust-Oleum® CombiPrimer - Rostskyddande Grundfärg

  • 179 kr

CombiPrimer är en rostskyddande grundfärg för både obehandlad och mycket rostig metall som förhindrar och stoppar fortsatt rostbildning.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 4197
Dela

Metallprimer 
Rostskydd till stål, järn och andra metaller.

Rust-Oleum® CombiPrimer® Metallgrund är en snabbtorkande primer baserad på låg aromatisk alkyd bindemedel. Produkten innehåller rostskyddspigment och är bly-, krom- och aromatfri och kan användas både inom- och utomhus. CombiPrimer® Metallgrund kan användas på både obehandlad och mycket rostig metall som förhindrar och stoppar fortsatt rostbildning. CombiPrimer® Metallgrund bildar en slätare yta för toppfärgen att häfta vid.

Teknisk Information

TEKNISK INFORMATION
Volym: 250ml
Ytfinish: Slät
Kulör: Grå
Densitet: 1,21 kg/liter
Torrhalt: 44,8 (vol)%
Viskositet: 85-90 KU ”Krebs Stormer” vid 20o
Rek. filmtjocklek: 35μm torrt, lika med 80μm vått
Värmetålighet 120°C (torr värme)

VOC-halt: 424 g/l
Klar att använda 490 g/l
Kategori A/i EU gränsvärde 500 g/l (2010) 

Användningsförhållanden
Omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara 5-35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%. Underlagets temperatur måste vara >3°C över daggpunkten.

Täckförmåga
Cirka 3 m² en strykning (12.8 m²/L)
Maximal tjocklek på färglagret är 60 μm (torr), motsvarar 135 μm (våt)
Färgen målas normalt i ett eller två skikt. 

 TORKTIDER
 Vid 20°C & 50% rel. luftfuktighet
 Vid 10°C & 60% rel. luftfuktighet
 Vid 30°C & 50%  rel. luftfuktighet
 Beröringstorr 1 timme
 2 timmar 30 minuter
 Hanteringsbar
 2 timmar 4 timmar
 1 timme
 Övermålningsbar >2 timmar >4 timmar >1 timmar
 Full hårdhet
 7 dagar 14 dagar 5 dagar


Instruktioner

Förberedelser
Avlägsna fett, olja och alla andra föroreningar från underlaget genom alkalisk rengöring eller genom högtryckstvättning i kombination med lämpligt rengöringsmedel. Avlägsna rostflagor, löst glödskal, lösa rost‐ och färgskikt genom skrapning och stålborstning till ST 2/3, lätt blästring eller slipning. Slipa eller mattera intakta färgskikt lätt med fiberduk / ScotchBrite för bästa vidhäftning. Ytan måste vara ren och torr innan applicering.

Applicering
Vid målning ska luftens, underlagets och materialets temperatur vara mellan +5 och 35°C. Den relativa luftfuktigheten ska vara under 85%. Underlagets temperatur måste vara minst 3°C över daggpunkten.

För garanterad homogenitet skall produkten omröras väl innan användning. Produkten är f rämst avsedd för penselapplicering men kan även appliceras med roller och sprayas.
Pensel: Använd pensel med lång naturborst (kan spädas med upp till 10 (vol)% förtunning).
Roller: Använd polyamid (perlon) - rollers med kort ludd 8-12mm. Rollerapplicering kan kräva två skikt för att uppnå rekommenderad torrfilmtjocklek.
Luftburen sprutning: Spädes med 10-20 (vol)% förtunning. Självtrycks- eller övertryckskopp. Munstycke: 1,2-1,8 mm Tryck: 2-4 bar

Övermålningsbar efter ca 2 timmar.

Rengöring
Förtunning eller lacknafta.

Säkerhet & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ 
Lösningsmedel: Lacknafta
Bindemedel: Modifierad soyaoljealkyd
VOC-halt: 424 g/L
Burk: Återvinningsbar metall
Innehåller: Kolväten, C9-C10.n -/iSO-/cyklo-alkaner,<2% aromater och kolväten C9-C11.n -/iSO/cyklo-alkaner, <2% aromater.

Förvaring
Förvaras väl försluten i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus och vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten eller lösningsmedel vid behov. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).
Lösningsmedel: vitsprit /lacknafta

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning:

Brandfarlig:
Innehåller brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Hälsofarlig: 
Skadliga ångor kan påverka hjärnan och nervsystemet och orsaka yrsel, huvudvärk, illamående, hals-, ögon- och hudirritation. Kan orsaka cancer och reproduktiv skada. Använd endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik inandning av ångor, spill, hud- och ögonkontakt. och använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid hudkontakt (gäller även håret): ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och skölj huden med vatten. Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med varmt vatten. Vid förtäring: kontakta omedelbart läkare. Förvara utom räckhåll för barn.

Miljöfarlig: 
Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer om: Grundarbete ⇒
Läs dig mer om: Olika Grundfärger ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).