Permanent Spraylim 400ml

  • 195 kr

Utmärkt monteringslim till metallfolier, plastfolier, dekorpapper, decoupagepapper och textil m.m.

Visa mer

Välj Antal

Lagersaldo: 1
I lager.
Artikelnummer: 39160
Dela

SPRING - Pro florist Professional
Permanent spraylim som kan användas på papper, papp, keramik, lera och glas m.m. Spraya båda sidor för en mer permanent bindning. Flytbar när den används på porösa material som papper eller kartong. Utmärkt till att fästa glitter och andra lättviktiga dekorationsmaterial. Kan även användas till både färska och torkade växter samt sidenblommor.

Produkten ej lämplig för barn.

Instruktioner

INSTRUKTIONER

Förberedelser 
Säkerställ att ytan som ska limmas är ren och torr. Den ska var fri från damm, smuts, fett, olja, vax, silikon och andra ämnen som försämrar vidhäftningen. OBS! Gör alltid dina egna lämplighetstester för dina specifika applikationsändamål. Testa produktens kompatibilitet med det underlag / material som ska limmas för att säkerställa att inte en oönskad reaktion uppstår samt att vidhäftning och resultat är tillfredställande.

  • Skydda intilliggande områden som inte ska limmas från spraydimma.
  • Skaka burken kraftfullt i ca 2 minuter.
  • Avlägsna dig från från föremålet som ska målas för att testspraya på något annat, om limmet flödar fritt kan du börja spraya.

Applicering

  • Håll sprayburken ca 20-25cm från ytan när du sprayar.
  •  Ju närmare du håller burken desto mer lim appliceras på ett mindre område. Ju längre bort du håller den, desto tunnare blir den applicerade färgfilmen. Om du är ovan och håller burken för nära ökar risken för överapplicering med droppar som följd. Håller du burken för långt ifrån objektet ökar mängden spraydimma (som inte hamnar utanför). 
  • Spraya ett jämnt lager från vänster till höger, ändra sedan eventuellt applikationsriktningen från horisontellt till vertikalt för en jämn täckning.
  • När du är klar håller du burken upp och ner och sprayar tills endast ren gas kommer ut, annars finns risk att röret sätts igen av lack så att sprayfunktionen slutar fungera.

Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Aerosol
Lösningsmedel: Aceton / Nafta
VOC‐halt: Ingen tillgänglig information (hög)
Doft: Stark / karaktäristisk
Burk: Återvinningsbar behållare i metall

Förvaring
För optimal livslängd, förvara alltid burkar med munstycket på.

Extremt brandfarlig aerosol. Produkten får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Produkten ska förvaras torrt och svalt mellan 16-27°C. Kan explodera vid uppvärmning. Får absolut inte utsättas för temperaturer över 40°C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Förvaras oåtkomligt för barn.

Rengöring & Rester
Innehåll samt behållare överlämnas i överensstämmelse med lokala och nationella föreskrifter till avsedd avfallsanläggning.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning:

Brandfarlig - Hälsoskadlig 

Hälsa:
Avger skadliga ångor som kan påverka hjärnan och nervsystemet och därmed orsaka yrsel, huvudvärk och illamående. Orsakar allvarlig ögonirritation. Produkten kan orsaka allergisk hudreaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 

Säkra för god ventilation och undvik inandning av ångor, hud- och ögonkontakt. Använd skyddshandskar/munskydd/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd - skyddsutrustning är extra viktigt vid längre tids exponering, regelbunden användning eller vid otillräcklig ventilation. Vid kontakt med ögonen; skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det gåt lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation eller andra symptom; kontakta omedelbart läkare. Ha förpackningen / etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Brandfarlig:
Extremt brandfarlig aerosol samt brandfarlig vätska och ånga. Skyddas från extrema temperaturer under användning och förvaring. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. 

Miljöskadlig: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag.

FAQ 

FAQ - Vanliga frågor
FAQ: Om Aerosoler och Spraymålning ⇒
FAQ: Om Produkter och Målning ⇒

Vänligen Notera 
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar också naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t..ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren. 

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).